ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัททุกประการโดยเคร่งครัด

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ สงวนสิทธิ์ทุกประการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้

คุณได้รับอนุญาตให้เข้าดูเว็บไซต์นี้ และทำซ้ำบทคัดย่อด้วยการพิมพ์ ดาวน์โหลดลงในฮาร์ดดิสก์ หรือด้วยการแจกจ่ายไปยังผู้อื่น แต่ทั้งนี้ทั้งหมดจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และต้องระบุข้อมูลสงวนสิทธิ์ที่ปรากฏข้างต้นในการทำซ้ำดังกล่าวทั้งหมด ห้ามจำหน่ายหรือแจกจ่ายข้อมูลที่ทำซ้ำไม่ว่าในส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์ และห้ามดัดแปลงหรือรวมเข้าไปข้อมูลดังกล่าวในผลงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด ไม่ว่าในรูปแบบการพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโพสต์ลงในเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย ไม่มีการอนุมัติสิทธิ์หรือสัญญาอนุญาตอื่นใดนอกจากนี้

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมด้วยจุดประสงค์อันดีและอย่างสุจริต แต่ทั้งนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และทางเราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของเนื้อหา เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์นี้ตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลานึงและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราหวังว่าท่านจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามากขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในโลกออนไลน์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราและสื่อสารกับเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ (“ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์”, “เรา” หรือ “ของเรา”) มีการเก็บรวบรวม รักษา ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ให้บริการ (“เว็บไซต์”) รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีการติดต่อกับเรา ท่านอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน (เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) เหล่านี้เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์เท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช. สโตร์ ตามที่อยู่ที่แจ้งในเว็บไซต์ทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน